Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  xanh xao
  a pallid complexion
  nước da xanh xao

  * Các từ tương tự:
  pallidly