Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    [một cách] xanh xao