Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    xám tro (màu)
    xanh, tái mét (mặt)