Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  xám xịt
  livid bruise
  vết thâm xám xịt
  (thường thngữ) giận điên lên

  * Các từ tương tự:
  lividity, lividly, lividness