Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lividness /li'viditi/  

  • Danh từ
    sắc xám xịt
    sắc tái mét, sắc tái nhợt, sắc tím bầm