Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] xám xịt
    [một cách] điên người (giận)