Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-nner; nnest)
  xanh xao, nhợt nhạt, thiểu não
  the wan smile
  nụ cười thiểu não
  ánh sáng nhợt nhạt của một buổi sáng mùa đông

  * Các từ tương tự:
  wand, wand-bearer, wander, wanderer, wandering, wanderings, wanderlust, wandsman, wane