Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wanderings /'wɒndəriŋz/  

 • Danh từ
  (số nhiều)
  chuyến chu du đây đó
  after five yearshe returned from his wanderings
  sau năm năm chu du đây đó, anh ấy đã trở về
  lời nói sảng (lúc sốt cao…)