Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  [thuộc] bột nhào; nhão (như bột nhào)
  mix to a pasty consistency
  trộn đến độ nhão như bột nhào
  xanh xao; nhợt nhạt
  a pasty complexion
  nước da mặt nhợt nhạt
  Danh từ
  bánh patê
  a Cornish pasty
  bánh pa tê nhân thịt và khoai tây

  * Các từ tương tự:
  pasty-faced