Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pasty-faced /peisti'feist/  

  • Tính từ
    [có] nước da mặt nhợt nhạt