Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (Mỹ anemic)
  (y học)
  thiếu máu
  (nghĩa bóng)
  yếu
  an anaemic performance
  thành tích yếu