Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-er; -est)
  vàng bủng (nước da)
  Danh từ
  (thực vật)
  cây liễu bụi

  * Các từ tương tự:
  sallowish, sallowness, sallowy