Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sallowish /'sælouiʃ/  

  • Tính từ
    hơi tái, hơi tái xám, tai tái