Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wanderlust /'wɒndəlʌst/  

  • Danh từ
    tật sính du lịch, máu du lịch