Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cadaverous /kə'dævərəs/  

  • Tính từ
    trông như xác chết; tái nhợt

    * Các từ tương tự:
    cadaverously, cadaverousness