Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cadaverousness /kə'dævərəsnis/  

  • Danh từ
    vẻ như xác chết
    sắc tái nhợt