Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người cầm quyền trượng (trong các đám rước)