Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ, Phó từ
  (-lier; -liest)
  như chết
  a deathly hush
  sự im lặng như chết
  a deathly cold body
  một thần xác lạnh như thây ma