Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ; số nhiều wandsmen
    người cầm quyền trượng
    (tôn giáo) người trông coi nhà thờ