Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    nhợt nhạt
    a waxen face
    mặt nhợt nhạt
    (cổ) bằng sáp