Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đầy bồ hóng, dính nhọ nồi
    [có] màu bồ hóng;[có] màu mun
    a sooty cat
    con mèo mun