Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  tỏa khói, đầy khói
  a smoky fire
  lửa lắm khói
  không khí nồng nặc khói ở một thành phố công nghiệp
  như khói
  a smoky grey coat
  chiếc áo khoác màu ghi khói