Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    xám xịt, tối màu (quần áo...)