Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thường thành ngữ) (văn học)
    tối om
    the stygian blackness of the night
    sự tối om của ban đêm