Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

woolly-bear /'wuli'beə/  

  • Danh từ
    (động vật học) sâu róm