Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (Mỹ woolen)
  bằng len, có len
  woollen cloth
  vải [bằng] len
  [thuộc] hàng len
  woollen merchants
  thương nhân buôn hàng len

  * Các từ tương tự:
  woollens