Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ, pl
    quần áo len (nhất là đan)