Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    đệm ngồi nhồi len (của chủ tịch ở thượng nghị viện Anh)
    to take seat on the woolsack
    khai mạc cuộc thảo luận ở thượng nghị viện (Anh)