Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

out-and-outer /'autənd'autə/  

  • Danh từ
    (từ lóng) tay cừ, tay cự phách