Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indubitable /in'dju:bitəbl/  /in'du:bitəbl/

  • Tính từ
    không thể nghi ngờ, rành rành

    * Các từ tương tự:
    indubitableness