Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indubitableness /indju:bitə'biliti/  

  • Danh từ
    tính không thể nghi ngờ được, tính rõ ràng, tính sờ sờ