Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incontrovertibleness /inkɔntrəvə:tə'biliti/  

  • Danh từ
    tính không thể bàn cãi, tính không thể tranh luận; tính không thể chối cãi, tính hiển nhiên, tính rành rành