Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

decidedness /di'saididnis/  

  • Danh từ
    tính kiên quyết, tính dứt khoát