Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unquestioned /ʌn'kwest∫ənd/  

  • Tính từ
    không ai nghi vấn; không ai bàn cãi
    her authority is unquestioned
    uy quyền của bà ta thực không ai bàn cãi