Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

undisputed /,ʌndis'pju:tid/  

 • Tính từ
  không thể nghi ngờ
  undisputed facts
  sự kiện không thể nghi ngờ
  không ai tranh giành
  the undisputed champion
  danh hiệu quán quân không ai tranh giành