Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thuộc ngữ)
  đã tự nhận
  an admitted liar
  một gã đã tự nhận là nói dối

  * Các từ tương tự:
  admittedly