Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

admittedly /əd'mitidli/  

  • Phó từ
    (thường ở đầu câu)
    phải nhận rằng
    admittedly, he did not know that at the time
    phải nhận rằng lúc ấy anh ta không biết điều đó