Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thợ đóng sách
  bộ phận buộc lúa (trong máy giặt)
  bìa kẹp báo
  chất kết dính (như xi măng, nhựa đường)

  * Các từ tương tự:
  bindery