Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

preciseness /pri'saisnis/  

  • Danh từ
    sự đúng, sự chính xác; tính chính xác