Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  kể cả (+ of)
  the price is £800, inclusive of tax
  giá là 800 bảng, kể cả thuế
  (đi sau danh từ)
  from Monday to Friday inclusive
  từ thứ hai đến thứ sáu kể cả ngày thứ sáu

  * Các từ tương tự:
  inclusively, inclusiveness