Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

particularize /pə'tikjʊləraiz/  

  • Động từ
    lần lượt nêu tên; định rõ

    * Các từ tương tự:
    particularizer