Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ with)
  làm giàu, làm giàu thêm
  một nước giàu lên nhờ lợi nhuận của ngành du lịch
  đất giàu lên [về chất dinh dưỡng] nhờ phân bón
  đọc sách làm giàu trí tuệ lên

  * Các từ tương tự:
  enricher, enrichment