Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    nhà ở, nơi ở

    * Các từ tương tự:
    domiciled