Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    ở tại, cư trú ở
    be domiciled in London
    ở tại Luân Đôn