Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

habitation /hæbi'tei∫n/  

  • Danh từ
    sự ở, sự cư trú
    nơi ở, nơi cư trú