Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dwelling-place /'dweliɳpleis/  

  • Danh từ
    chỗ ở, nơi ở