Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

confirmation /,kɒnfə'mei∫n/  

  • Danh từ
    sự xác nhận, sự chứng thực
    sự thừa nhận, sự phê chuẩn; sự bổ nhiệm
    (tôn giáo) lễ kiên tín