Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

arbitration /,ɑ:bi'trei∫n/  

 • Danh từ
  sự làm trọng tài phân xử
  go to arbitration
  yêu cầu ai làm trọng tài phân xử
  the union finally agreed to go to arbitration as a way of ending the strike
  nghiệp đoàn cuối cùng đồng ý là phải nhờ trọng tài phân xử như là một cách chấm dứt cuộc đình công