Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

outpost /aʊtpəʊst/  

 • Danh từ
  (quân sự) đồn tiền tiêu, tiền đồn
  trạm (ở nơi xa xôi hẻo lánh)
  a missionary outpost in the jungle
  trạm truyền giáo trong rừng rậm
  you'd better get petrol herewhere we're going is the last outpost of civilization (đùa)
  anh lấy xăng ở đây thì hơn, nơi chúng ta đi tới là [trạm] tận cùng của văn minh đấy