Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reconciliation /rekəsili'ei∫n/  

 • Danh từ
  sự giải hòa
  bring about a reconciliation between former enemies
  giải hòa những người vốn là thù địch
  sự dung hòa
  the reconciliation of ideas
  sự dung hòa ý kiến